Program

Wstępna wersja programu...

 • czym jest biogospodarka? (wykorzystanie biologicznych zasobów odnawialnych w celu tworzenia dóbr i usług). Biogospodarka w polityce Unii Europejskiej (nowej strategii przemysłowej);
 • nowe modele biznesowe i tworzenie zielonych rynków - działania usprawniające produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz ich przekształcanie w bioprodukty i bioenergię;
 • zrównoważona konsumpcja i produkcja;
 • strategia na rzecz redukcji odpadów z tworzyw sztucznych i dyrektywy odpadowe;
 • Plastik – przekleństwo czy błogosławieństwo?
 • Strategia na rzecz redukcji odpadów z tworzyw sztucznych i dyrektywy odpadowe
 • Jak produkować i używać i jak sprzątać i recyklingować by nie zaśmiecać środowiska
 • Jak zbierać i przetwarzać odpady by nie zaśmiecać środowiska
 • Wyzwanie dla regulatorów, biznesu i społeczeństw

Rola biznesu we wdrażaniu postanowień COP

Debata nt. przyszłości Unii Europejskiej z udziałem byłych premierów

 • Jak będzie wyglądała Europa po zakończeniu kadencji przez obecną Komisję?
 • Czy Europa jest obecnie silniejsza i bardziej solidarna czy bardziej podzielona niż 4 lata temu?
 • Czy Francja zastąpi Niemcy w roli lidera integracji?
 • Co udało się osiągnąć i jakie szanse pozostają niewykorzystane?
 • Jak będzie wyglądała i przed jakimi wyzwaniami stanie KE w 2019 roku?
 • Czy strefa EURO (EMU) stanie się właściwą unią? Euro jako najsilniejsze narzędzie integracji. Jak będą wyglądać peryferie wspólnoty?
 • Znaczenie i pozycja Europy Środkowo-Wschodniej w UE
 • Co wyjdzie z agendy liderów?
 • Jaka będzie nowa Komisja Europejska i przed jakimi wyzwaniami stanie w 2019 roku?
 • Post-brexitowy budżet i przyszłość funduszy strukturalnych
 • Jak będą ukształtowane kolejne wieloletnie ramy finansowe EU?
 • Co dalej z polityką spójności?
 • Czy polskie firmy są gotowe na sytuację, w której nie będzie już dostępnych dotacji unijnych?
 • Nowe źródła i modele finansowania inwestycji
 • Sektor finansowy w kontekście brexitu
 • Brexit, a łańcuchy logistyczne/dostaw i cykl życia produktów w różnych branżach (motoryzacyjnej, finansowej, spożywczej)
 • Jak będzie wyglądała nowa umowa o wolnym handlu z Wielką Brytanią?
 • Kwestie dotyczące obywateli (świadczenia i ubezpieczenia społeczne itp.) i przepływu osób 
 • Jak adresować obawy dotyczące inwestycji w obszary, które mogą być krytyczne dla UE, bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich? Prześwietlanie inwestycji zagranicznych.
 • Jak chronić rynki przed asymetrią inwestycji?
 • Nowe środki antydumpingowe w polityce handlowej Unii Europejskiej
 • Jak regulować handel w obszarze usług cyfrowych?
 • Nowy sposób rozstrzygania sporów – w stronę Multilateralnego Sądu Inwestycyjnego
 • Jak przygotować firmę rodzinną do przejęcia przez kolejne pokolenia?
 • Jak przygotować się do przejęcia firmy rodzinnej?
 • Model sukcesji zewnętrznej
 • Polityki i doświadczenia wybranych państw europejskich
 • Rozwiązania w nowej ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – kwestie podatkowe, zarząd sukcesyjny
 • Innowacyjność i dekarbonizacja, gospodarka o obiegu zamkniętym, usprawnienie zamówień publicznych
 • Na drodze do gospodarki opartej na danych? Bezpieczeństwo cyfrowe, przepływ danych nieosobowych, cyfryzacja
 • Jak nowe technologie produkcyjne zmieniają krajobraz przemysłowy Europy? Jaki mają wpływ na zdolność europejskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach światowych?
 • Jak technologie zmieniają charakter i dostępność pracy? Program na rzecz umiejętności.
 • Jak sprawić by korzyści wynikające z globalizacji i postępu technologicznego były bardziej równomiernie rozłożone w naszych społeczeństwach? Internet rzeczy, autonomiczne maszyny – jak rozwijać zrównoważony Przemysł 4.0?
 • Czy co-creation to recepta na szybszy i zrównoważony rozwój gospodarczy?
 • Konsument jak aktywny partner w procesach współtworzenia
 • Rola podmiotów publicznych – skąd czerpać inspiracje?
 • Co-creation jako sposób aktywizowania społeczności lokalnych
 • Rola lidera w procesach współtworzenia
 • Edukacja coraz bardziej „smart”, a coraz mniej „wise” ? Co powinno być priorytetem edukacji: nowe technologie czy nauki humanistyczne?
 • Walczyć czy współpracować z robotami?

Partner / partner merytoryczny: Agencja Rozwoju Pomorza / Województwo Pomorskie
Partner: Adecco Poland Sp. z o.o.

 • Jak migracje i różnorodność wpływają na innowacyjność i rozwój gospodarczy?
 • Wojna o talenty – czy zawieszenie broni kiedykolwiek nastąpi?
 • Jak poszczególne regiony mogą konkurować o talenty?
 • Drenaż mózgów: czy Polska jest zagrożeniem dla swoich wschodnich sąsiadów, zwłaszcza Ukrainy?
 • Czy jesteśmy skazani na wielokulturowość? Prognozy demograficzne dla świata, Europy i Polski.
 • Co decyduje o tym, że ludzie opuszczają swoje ojczyzny: czy można temu zaradzić?
 • Jaka jest recepta na utrzymanie talentów w regionie? Czy miejsce pracy jest jedynym czynnikiem decydującym o osiedleniu się?

Partner / partner merytoryczny: Grupa Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 • Czy innowacyjne rozwiązania w polityce społecznej to największe wyzwanie przed jakim stoi Europa?
 • Czy decydenci w wystarczającym stopniu dostrzegają związek między zrównoważonym modelem społecznym a konkurencyjnością?
 • Jak stworzyć lepsze powiązanie między polityką gospodarczą, polityką zatrudnienia i polityką społeczną?
 • Jak najlepiej radzić sobie z wyzwaniami i szybkimi zmianami zachodzącymi w świecie pracy i rynków pracy? Jakich reform potrzebujemy? Jak promować nowe sposoby myślenia nastawione na zmiany?
 • Czy istniejące zasoby są wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób?
 • Czy państwa lub organizacje międzynarodowe powinny regulować rozwojem i wykorzystywaniem sztucznej inteligencji?
 • Jak nie zahamować rozwoju technologii, ułatwić rozwój biznesu i ochronić społeczeństwa przed zagrożeniami?
 • Czy powstanie unijna agencja ds. sztucznej inteligencji i robotyki?
 • Czy inteligentne roboty będą miały osobowość prawną?
 • Wizja samochodu przyszłości: co się zmieni, jak i kiedy?
 • Co rewolucja w mobilności oznacza dla zakładów produkcyjnych w Polsce i Europie?
 • Model biznesowy oparty na współpracy, a nie konkurencji?
 • Mobilność jako usługa - przyszłość współpracy przemysłu motoryzacyjnego i branży technologii ICT
 • Czy Polska może z sukcesem uczestniczyć w elektro-rewolucji?
 • Własność czy mobilność? Czego od samochodu oczekuje młode pokolenie.
 • Hybrydowe zagrożenia cybernetyczne i wojny informacyjne
 • Demokratyczne wybory jako wrażliwy cel – jak się bronić przed cyberatakami w czasie kampanii i głosowania? Wnioski z USA
 • Kampanie dezinformacyjne w służbie polityki - czy boty na Twitterze mogą zdecydować o wyniku wyborów?
 • Aplikacje mobilne, urządzenia wearable, roboty wykonujące operacje
 • Przyszłość telemedycyny
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i druku 3D w medycynie
 • Szpital przyszłości we własnym domu? (home-spital)

Partner: CITI Handlowy

 • Czy rynek handlu nadąży za e-klientem? Jakie wzywania stoją przed klientem, by wpisać się w zmiany handlu?
 • Co będziemy kupować? Co będzie nam sprzedawane?
 • Jak będzie się sprzedawać? Jak my będziemy kupować?
 • Jak będziemy za to płacić? I jak firmy będą zarządzać płatnościami?
 • Pracownicze plany kapitałowe (PPK) – rewolucja w sposobie oszczędzania? Rozwiązania polskie i doświadczenie z zagranicy
 • Czy rosnąca branża fintechowa przeobrazi sektor finansowy i sposoby oszczędzania?
 • Jak funkcjonują firmy finansowe działające wyłącznie w sieci?
 • Długoterminowe wyzwania rozwojowe i inwestycyjne – współpraca sektora publicznego i biznesu
 • Jak inne branże w biznesie mogą skorzystać na rozwoju usług i technologii kosmicznych?
 • Czy Europie uda się zbudować konkurencyjną gospodarkę kosmiczną?
 • Współpraca pomiędzy podmiotami sektora kosmicznego oraz sektorami pokrewnymi (lotnictwo, obronność).
 • Jak kreować skuteczną współpracę z podmiotami publicznymi i naukowymi?
 • Jak wynieść swój biznes na orbitę?