Program

Mądre zarządzanie talentami. Konkurencyjność regionów a polityka migracyjna.

Obszar: INNOWACJE SPOŁECZNE, PRACA 4.0 i PRZEMYSŁ 4.0

Dzień 2 | Columbus A+B | godz.: 15:15 - 16:45

Partner: 

Partner: Adecco Polska

  • Jak migracje i różnorodność wpływają na innowacyjność i rozwój gospodarczy?
  • Jak przygotować się na wielokulturowość? Prognozy demograficzne dla świata, Europy i Polski.
  • Drenaż mózgów: czy Polska jest zagrożeniem dla swoich wschodnich sąsiadów, zwłaszcza Ukrainy?
  • Jaka jest recepta na utrzymanie talentów? Co decyduje o osiedleniu się w kraju lub regionie?

Paneliści:

  1. Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego
  2. Tomasz Drapiński, Dyrektor Pionu Operacji Bankowości Transakcyjnej, Citibank Europe PLC
  3. Jacek Męcina, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
  4. Andrii Romanchuk, koordynator Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów, kierownik warszawskiego biura kancelarii EUCON
  5. Anna Wicha, dyrektor generalna Adecco Poland

Prowadzenie: Patryk Słowik, dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

osiedleniu się w kraju lub regionie?

Globalizacja, szybki postęp technologiczny oraz postępujący kryzys demograficzny powodują, że zaostrza się wojna o talenty, walka o pozyskiwanie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników. Dyskusja panelowa będzie dotyczyła kluczowych wyzwań dla państw, regionów i miast związanych z przyciąganiem, rozwojem i utrzymaniem talentów w oparciu o model wypracowany przez Global Talent Competitiveness Index (GTCI).

Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach GTCI, konkurencyjność państw i regionów coraz bardziej jest uzależniona od ich zdolności do tworzenia na swoich obszarach takich warunków do życia i rozwoju osobistego, które zachęcają utalentowane jednostki do osiedlenia się. Jednocześnie coraz powszechniejsze jest przekonanie, że źródłem rozwoju innowacji i rozwiązywania problemów jest różnorodność, a wzrost gospodarczy jest w dużym stopniu zależny od otwartości. To przede wszystkim różnorodność poznawcza (różnorodność wiedzy, doświadczeń i perspektyw) prowadzi do innowacji i wybitnych osiągnięć dzięki współpracy i pracy zespołowej. Zespoły różnych ludzi przewyższają zespoły utalentowanych, ale podobnych osób. Potencjał różnorodności pozostaje jednak w dużej mierze niewykorzystany, brakuje odpowiednich strategii na poziomie krajowym i lokalnym.

Różnorodność jest ściśle powiązana z pojęciem włączenia, integracji, dlatego szczególnie ważne jest uwzględnienie dodatkowych aspektów różnorodności, w tym płci, religii czy pochodzenia etnicznego, przy tworzeniu systemów edukacyjnych, zdrowotnych i opieki społecznej, a także budowaniu bardziej inkluzywnych, wolnych od uprzedzeń, norm zachowań organizacyjnych. System edukacji powinien być uzupełniony o kompleksowe szkolenia w zakresie różnorodności w organizacjach, koncentrujące się na rozwijaniu szacunku dla różnic oraz uświadamianiu uprzedzeń, a także kształceniu umiejętności współpracy.

Zdolność do wykorzystywania różnorodności wymaga odważnego i wizjonerskiego przywództwa – na poziomie organizacji, miast i narodów. Szczególnie miasta stają się światowymi centrami talentów, laboratoriami promującymi różnorodność. Kryzys migracyjny w Europie jeszcze bardziej komplikuje wyzwania związane z przyciąganiem i utrzymaniem talentów: powodując w wielu krajach zaostrzenie antymigracyjnej retoryki, wymaga bardziej długofalowego spojrzenia na procesy pozyskiwania zasobów ludzkich. Problem wyludnienia dotyczy całej Europy, a Polska do 2100 roku będzie miała jeden z najgorszych wskaźników ubytku ludności na świecie, przy czym, jeżeli przyjrzymy się tym zmianom z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, to wygląda to jeszcze bardziej dramatycznie. Ukraina, której pracownicy uratowali polski rynek pracy przed zapaścią, zmaga się z podobnymi problemami.