Klauzula informacyjna RODO Media

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Konfederacja Lewiatan z siedzibą przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 w Warszawie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000053779, NIP 5262353400, REGON 014859361, dalej „Konfederacja Lewiatan” lub „Administrator”.

2) Może Pani/Pan skontaktować się w razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania danych, a także chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych pod adresem jwiniarska@konfederacjalewiatan.pl lub tel. +48 22 55 99 878.

3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”) lub poczty elektronicznej na adres dane.osobowe@konfederacjalewiatan.pl.

4) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest:

1. Podstawa przetwarzania

2. Kategorie danych

3. Cel przetwarzania

4. Okres przechowywania danych

Art. 9 ust. 2 lit. c) RODO

Kategorie szczególne danych wskazane w polu „Uwagi” w formularzu rejestracyjnym Serwisu EFNI.pl w części dot. osoby rejestrującej, obejmujące dane dot. preferencji żywieniowych i/lub stanu zdrowia.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony żywotnych interesów osoby rejestrowanej w związku z jej uczestnictwem w konferencji EFNI.

Do 3 m-cy od zakończenia konferencji EFNI.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Kategorie danych wyszczególnione w formularzu rejestracyjnym Serwisu EFNI.pl w części dot. osoby rejestrującej

Zgłoszenie osoby rejestrowanej do uczestnictwa w konferencji EFNI.
1) Zapewnienie kontaktu i możliwości uczestnictwa w wydarzeniu/konferencji.
2) Użycie wizerunku w wewnętrznej komunikacji w organizacji Administratora i w celu identyfikacji.
3) Przesyłanie informacji handlowych.

Do czasu wycofania zgody lub do 3 m-cy od zakończenia konferencji EFNI.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dane w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, stanowiska i nazwy firmy

Udostępnianie służbom pełniącym nadzór epidemiologiczny

Przez okres 2 tygodni

Art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO

Dane w zakresie imienia, pierwsza litera nazwiska, dzień i miesiąc urodzenia zawarte w kodzie QR Zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19

W celach kontroli rejestracji i uczestnictwa w konferencji EFNI.

Do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania.

 

5) W przypadku, gdy osoba rejestrująca nie jest jednocześnie osobą rejestrowaną, źródłem danych osobowych osoby rejestrowanej jest osoba rejestrująca.

6) Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa z uwzględnieniem postanowień pkt. 7 poniżej.

7) Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora wspierającym organizację konferencji EFNI oraz działania marketingowe (np. firmom eventowym, firmom obsługującym system rejestracji, ochronie, biurom podróży i przewoźnikom oraz hotelom) w oparciu o udostępnienie lub powierzenie przetwarzania danych. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe Partnerom konferencji wymienionym na stronie internetowej EFNI, o ile Pani/Pan wyrazi na to zgodę.

8) Administrator ma obowiązek udostępniać Pani/Pana dane osobowe Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie na jego żądanie.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

10) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okresy wskazane w pkt. 2 w tabeli, w części „Okres przechowywania danych”.

11) Posiada Pani/Pana prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

13) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).