Paneliści

Dominik Rozkrut

Prezes
Główny Urząd Statystyczny

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w specjalności: ekonomia, ekonometria, statystyka i analiza szeregów czasowych na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2008-2016 był dyrektorem Urzędu Statystycznego w Szczecinie, gdzie prowadził badania z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego oraz transportu i łączności. Dr Dominik Rozkrut ma w swoim dorobku ok. stu opublikowanych pozycji naukowych, brał udział w przygotowaniu licznych opracowań o charakterze naukowo-wdrożeniowym. Jest członkiem wielu zespołów międzyresortowych. Kieruje współpracą statystyki publicznej z organizacjami międzynarodowymi w Europie i na świecie. Reprezentuje polską statystykę publiczną w spotkaniach wysokiego szczebla w ramach systemów statystycznych organizacji międzynarodowych. Z uwagi na pełnioną funkcję przedstawia stanowisko Kraju na forum Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC), Konferencji Statystyków Europejskich Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (CES UNECE), Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSC) oraz na forum Komitetu ds. Statystyki i Polityki Statystycznej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (CSSP OECD). Ponadto dr D. Rozkrut został wybrany do udziału w pracach strategicznych ciał nadających kierunki działania wspomnianym organizacjom międzynarodowym. Są to: Grupa Partnerska Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS PG) Grupa ds. Wdrażania Wizji ESS 2020 (VIG) Grupa wysokiego szczebla ds. jakości (HLG-Q) Grupa Przyjaciół Przewodniczącego ds. Fundamentalnych Zasad Statystyki Oficjalnej (FOC-FPOS) ??????? Dr Dominik Rozkrut jest również członkiem komitetu redakcyjnego corocznej publikacji dot. osiągnięć Europejskiego Systemu Statystycznego: „Raport ESS”.